Prof. Dr. Fikret EREN, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Prof. Eren’in anabilimdalı Medeni Hukuktur. Prof. EREN halen adı geçen Fakülte’de Özel Hukuk Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. EREN, 25.05.1935’te Kahramanmaraş’ta doğmuş, 1954 yılında girmiş olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1958’de pekiyi ile dereceli ve  ödüllü  olarak bitirmiş, aynı Fakülte’de 1958 yılında asistan, 1962’de Hukuk Doktoru, 1967’de Doçent, 1975’de de Profesör olmuştur. Prof. EREN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmakta iken 20.05.2002 tarihinde emekli olmuş, Ocak 2003 yılında da Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.

Prof. EREN, Viyana’da 2 yıl, Londra’da 1,5 yıl, Paris’te de 6 ay  bilimsel çalışmalar yapmış, Almanca, Fransızca ve İngilizce bilir. Almanca ve Fransızca’dan Üniversitelerarası Kurulun ve Ankara Üniversitesinin yapmış olduğu yabancı dil sınavlarını başarıyla geçmiştir.

II-PROF. EREN’İN İDARİ GÖREVLERİ

 

Prof. EREN;

1)1985-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi rektör yardımcılığı,

2)Ankara Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Üyeliği,

3)1994’ten itibaren de 4 yıl YÖK üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

4)Prof. EREN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 8 yıl Anabilim Dalı Başkanlığı, 6 yıl da Özel Hukuk Bölüm başkanlığı görevini yürütmüş, halen 5 yıldan beri de Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

5) Prof.  EREN, üniversite’deki akademik görevi yanında ayrıca  1967-2010 yılları arasında serbest avukatlık, hukuk müşavirliği yapmış, birçok ulusal ve uluslararası uyuşmazlıklarda baş hakem veya hakem olarak görev almıştır.

6) Prof. EREN, bunlara ek olarak 1991’DEN 2001 yılı Temmuz ayına kadar da Şekerbank’ta yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmştur.

III-PROF. EREN’İN BİLİMSEL YAYINLARI

 

Prof. EREN’in, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku  ve Toprak Hukuku yayınları vardır. Bunlardan bazıları aşağıda zikredilmiştir:

1)Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 12 . Bası İstanbul 2010

2)Türk Eşya Hukuku, 2. Bası Ankara 1984. Bu kitap Prof. Gürsoy ve Prof. Cansel ile birlikte hazırlanmış, Prof. EREN, bu kitapta “Mülkiyet Hukuku” kısmını tek başına yazmıştır.

3)Toprak Hukuku, 3. Bası Ankara 2009. Bu kitabın ilk 2 basımı Prof. EREN tarafından yazılıp yayınlanmış, daha sonra  Prof. Başpınar, işleyici ve ikinci yazar olarak bu kitaba katılmış ve bundan sonra kitap, 3 baskı daha yapmıştır.

4)Türk Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Ankara 1966.

5)Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası, Ankara 1973.

6)Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara 1974.

7)Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975.

Prof. EREN’in ayrıca  çeşitli dergilerde yayınlanmış sayısız bilimsel makaleleri vardır. Bu yayınlardan ikisi Almanca olarak yazılmış ve Türk-İsviçre Hukuk Haftalarında tebliğ olarak sunulduktan sonra diğer tebliğlerle birlikte İsviçre’de kitap olarak yayınlanmıştır.

Prof. EREN’in bazı makaleleri aşağıya alınmıştır:

1)Destekten Yoksun Kalma ve Vücut Bütünlüğünün İhlali Hallerinde Ödenecek  Tazminatın Şekli, Prof. Dr. H. C. Oğuzoğlu’na Armağan, Ankara 1972.

2) Dernek ve Sendikaya Üye Olma, Üye Olmama, Üyelikten Ayrılma  Hakkı, A. Ü. Hukuk Fak. Dergisi, 1974, C. XXXI, N. 1-2, Ankara 1974.

3)Hukuka Aykırılık Bağı veya İhlal Edilen Normun Koruma Amacı Teorisi, Prof. Mahmut Koloğlu’na Armağan, Ankara 1975.

4)Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin  Akit Dışı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Unsurları, A.Ü.Hukuk Fak. Dergisi, C.XXXIX, 1982-1987, Sa.1-4.

5)Haftung mehrerer Schaediger für den gleichen  Schaden, in:Die Verantwortlichkeit im Recht, II, Zürich 1982.

6)Persöhnlichkeitsschutz und Immaterieller Schaden, in: Türkisch-Schweizerische Juristentag 1989, Zürich 1990.

7)İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008.

8)Türk Medeni Kanununa Göre Yasal Önalım Hakkı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, Prof. Dr. Attila Özer’e Armağan, Ankara 2010.

IV-PROF.EREN’İN YÖNETTİĞİ DOKTORA ve DİĞER TEZLER

 

Prof. EREN 10 civarında doktora,  10 kadar da yüksek lisans tezi yönetmiş, uzun yıllar lisans dersleri yanında yüksek lisans dersleri  verdiği gibi, halen de çalışmakta olduğu üniversitede bu görevleri yapmaktadır.

Prof. EREN’in yönettiği bazı doktora tezleri aşağıdaki gibidir:

1)Ünal, Mehmet: Türk Medeni Hukukunda Aile Başkanının Sorumluluğu, Doktora Tezi, Ankara 1970.

Dr. Ünal, bugün Başkent Üni. Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk profesörüdür.;

2)Bolatoğlu, Bolat;  Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Doktora Tezi, Ankara 1988.

Dr. Bolatoğlu, Kaymakamlık, emniyet müdürlüğü ve valilik görevlerinde bulunmuştur.

3)Altaş, Hüseyin; Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının  Düzeltilmesi, Doktora Tezi.

Ankara 1998,

Dr. Altaş, bugün Ankara Üni. Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk profesörüdür.

4)Başpınar, Veysel; Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Doktora Tezi, Ankara 1988.

Dr. Başpınar, bugün Ankara Üni. Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk profesörüdür.

 

Prof. EREN, iki çocuk babasıdır.