ANKARA ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ

T Ü Z Ü K

Birinci Bölüm

KURULUŞ

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı Kuruluş Tarihi

MADDE 1- Bu Tüzükte oluşturulan Derneğin adı ANKARA ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ olup, merkezi Ankara’dadır. Tüzükte DERNEK olarak anılır. Kuruluş Tarihi 30.05.1994’dir.

 

MADDE 2 – Derneğin amacı, Ankara Üniversitesi mezunları öğretim üye ve görevlileri ile  öğrencileri arasında dayanışmayı sağlamak, sorunlarıyla ilgilenip çözümlenmesinde yardımcı olmak, her türlü bilimsel, teknik, toplumsal, kültürel, ekonomik konuları izleyerek bu alanlarda çalışan başka dernek, vakıf, öbür kurum ve kuruluşlarla Üniversitelerle işbirliğinde bulunmak, amacı doğrultusunda Vakıf kurmak, kurulmuş Vakıflara katılmak ve bu tür kuruluşları desteklemek, gerektiğinde birlikte çalışmalar sürdürmek, bu yollarda gençliğin Türk Devrimi ve Atatürk ilkeleri bağlamında yetişmesine katkı vererek Türkiye’nin her yönden gelişip kalkınmasına hizmet etmektir.

Çalışma Konuları

MADDE 3 – Amaçlarını geliştirmek için Dernek aşağıda belirtilen çalışmalar yapar.

a- Ankara Üniversitesi mezunları, öğrencileri, öğretim üye ve görevlileriyle Derneğe üye olanların bilgilerini içeren kayıtları tutarak

kendilerine ulaşma olanaklarını hazırlar.

b- Üyelerin toplumsal yaşamlarında gereksinim duydukları bilim, sanat, spor ve kültür çalışmalarıyla dinlenmeleri için gerekli ortamları hazırlar ve yararlanmalarına sunar.

c- Öğrencilerin eğitim-öğretim sorunlarının ve her türlü gereksinimlerinin çözümlenmesine, mezunların mezuniyet sonrası eğitim-öğretim ve iş güçlüklerinin giderilmesine yardımcı olur.

 

d- Yürürlükteki kuralların elverdiği ölçüde kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak ülke düzeyinde ve uluslararası konularda projeler hazırlar, danışmanlık görevi yapar ve değişik eğitim programları düzenler.

e- Araştırma ve incelemeler gerçekleştirerek sonuçlarını ilgililere iletir. Çalışma konularına ilişkin basılı yayınları yapar, her türlü bilimsel ve sanatsal toplantılarla bilgilendirme etkinlikleri düzenler.

f- Üyeler arasında eşgüdüm, yardımlaşma ve dayanışmayı arttıracak çalışmaları yapar. Bu amaçla Vakıf kurar, kurulmuş Vakıflara katılır ve bunları destekler. Ayrıca lokal, dinlenme tesisi, konukevi açar ya da işletir.

g- Giderlerini karşılamak için bağış toplar, paralı çalışmalar ve etkinlikler düzenler. Başarılı çalışmaları ödüllendirir.

h- Yasalara uygun olma koşuluyla amacı doğrultusunda başka çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası düzeyde yardım ve işbirliği sağlayarak çabalarını sürdürür.

ı- Çevre ve doğal yaşamın korunması konusunda örnek çalışmalar yapar.

i- Çalışma konular ve ilgili ülke sorunlarında görüşlerini kamuoyuna açıklar.

 

k- Şubeler ve temsilciliklerle çalışmalarını yaygınlaştırır ve etkinliği arttırır.

 

 

 

İkinci Bölüm

Ü Y E L İ K

Dernek Üyeliği

 

MADDE 4– Derneğe, Ankara Üniversitesi’nden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecesinde mezun olanlar ile Ankara Üniversitesi akademik personeli üye olabilir.

Üyelik, iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla kesinleşir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyeliğe alınanlar deftere yazılarak kendisine Yönetim Kurulu Başkanı’nın imzasıyla dernek simgesini taşıyan üyelik kartı verilir.

Derneğin amacı kapsamında başarılı çalışmalar yapanlarla durumları uygun olan yabancılar onursal üye olabilirler. Onursal üyeler ödenti vermezler. Dernek toplantı ve etkinliklerine katılıp söz alabilirler ama oy kullanamaz ve göreve seçilemezler.

Her üyenin bir oy hakkı vardır ve üyeler oylarını kendileri kullanır. Üyeler arasında hiçbir ayrım gözetilemez.

 

 

 

Üyelik Yükümlülüğü

MADDE 5- Derneğe giriş ödentisiyle yıllık ödenti Genel Kurul kararıyla belirlenir. Ödentilerin alınma-ödenme yöntemi Genel Kurulun ilke kararıyla Yönetim Kurulu’nca uygulanır. Dernekten çıkan ve çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

 

MADDE 6- Her üye yazılı olarak bildirmek koşuluyla Dernek üyeliğinden çıkabilir. Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Aşağıdaki durumların oluşmasında Onur Kurulu öngörüsü doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılma işlemi yapılır ve çıkarma kararı Genel Kurul onayıyla kesinleşir.

a-Üyelik yükümlülükleri üst üste iki yıl yerine getirilmezse,

b-Dernek çalışmalarına katılmaktan, yönetimce verilen görevleri özürsüz kabul kaçınılırsa,

c-Derneğin amaçlarına aykırı çalışmalarda bulunulursa,

d-Dernek üyeliğiyle bağdaşmayacak tutum ve davranışlar sergilenirse, özellikle siyasal çabalar ve değişik ayrımcılıklarla Dernek çalışmalarına zarar verilirse,

Onur Kurulunun görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarma yaptırımı uygulanır.

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Bölüm

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Dernek Organları ve Çalışma İlkeleri

Genel Kurul

MADDE 7- Derneğin en yetkili ve temel organı olup Derneğe ve şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube açıldığında şube sınırları içinde oturan üyelerin kaydı o şubeye aktarılır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla üç yılda bir Şubat ayında olağan toplantısını yaparak gündemindeki konuları karara bağlar. Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı başvurusuyla görüşülmesi istenen konular gündeme eklenir.

Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulları ile gerekli gördüğü hallerde üyelerden en az beşte birinin yazılı başvurusuyla olağanüstü toplanır.

Olağanüstü toplantıda ancak gündemdeki konular görüşülür. Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır. Toplantılar birden fazla ertelenemez, ertelenen toplantı en geç bir ay içinde gerçekleştirilir.

 

 

 

Toplantıya Çağrı Yöntemi 

MADDE 8- Yönetim Kurulunca Genel Kurula katılacaklara ilişkin çizelgede yazılı olan üyelere toplantının gününü, saatini, yerini ve gündemini en az on beş gün önce bildirilir ve ayrıca bir gazeteyle de duyurulur.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshine ilişkin gündem maddelerinin bulunması durumunda ise üçte ikisinin bulunmasıyla toplanır. Çoğunluk bulunmaması durumunda toplantı ertelenir. İlk toplantıdaki yöntemle çağrılan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısının yönetim ve denetim kurulu üye tamsayılarının iki katından az olmaması gerekir.

 

Toplantı Yönetimi ve Karar Yeter Sayısı

MADDE 9- Yönetim Kurulu adına yapılacak açılış konuşmasından sonra Genel Kurulu yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki yazman seçilir.

Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin kabul oyu zorunludur.

Dernek üyeleri, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuksal işlem ya da uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlara oy kullanamaz.

 

 

Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

MADDE 10- Genel Kurulun yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a-     Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma konularında ki kararları olumlu ya da olumsuz kesinleştirmek,

b-     Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarını seçmek,

c-     Seçtiği Kurullarla tüm Dernek çalışanlarını haklı nedenlerin varlığında görevden uzaklaştırmak,

d-     Seçtiği Kurulların çalışma raporlarını görüşüp aklamak,

e-     Dernek için taşınmaz malların alınması ya da Dernek taşınmazlarının işletilip satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f-       Dernek Şubelerinin açılıp kapatılmalarına karar vermek,

g-     Çalışma dönemine ilişkin bütçe kestirimini görüşüp karara bağlamak,

h-     Vakıf kurmak, kurulmuş Vakıflara katılmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 i-       Tüzük değişikliğiyle Derneğin feshi konularında Yasa ve Tüzük kurallarının öngördüğü nitelikli çoğunlukla karar almak,

 j-       Yasaların ve Tüzüğün verdiği öbür görevleri yerine getirip yetkileri kullanmak,

Yönetim Kurulu

MADDE 11- Genel Kurulca üç yıl için gizli oyla seçilen 9 asıl, 9 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu Yasa ve Tüzük kurallarına göre Derneği temsil eder ve yönetir. Temsil görevini üyelerden birine ya da ikisine verebilir. Yönetim Kurulu kararları oyçokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının altına düştüğünde Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu’nca bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi yetkisini kullanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri 

MADDE 12- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a- Derneği temsil eder ve yönetir. Dernek çalışanlarını göreve alır, gerektiğinde görevlerine son verir. İç denetimi yaptırır.

b- Genel Kurul kararlarını yerine getirir. Yasaların ve Yönetmeliklerin kurallarına uygun düzeni sağlar.

c- Üyeliğin kabulüne amaca ve üyeliğe aykırı davranışları olanların uygun yaptırımlarla karşılanması için Onur Kurulu’na gönderilmesine karar verir.

d- Genel Kurul toplantılarının hazırlıklarını yapar, toplanma çağrılarını yerine getirir. Kararlara itirazları Genel kurula taşır.

e- Yasaların ve Yönetmeliklerin öngördüğü defter ve kayıtları tutar, makbuzları kullanır. Genel Kurula dönem çalışma raporları ile kesin hesap ve gelecek dönem bütçe kestirimini sunar. Bağışları ve ödentileri toplar

f- Derneğin amacını gerçekleştirmek için Tüzükte yazılı tüm çalışmalarla etkinlikleri gerçekleştirir.

g- Denetim ve Onur Kurullarının çalışmaları için gerekli ortamı ve olanakları hazırlar. Bu Kurul kararlarını yerine getirir.

h- Dernekle ilgili yürürlükteki kuralların gereklerini yerine getirir. Yazışmaları ve işlemleri düzenli biçimde yürütür.

ı- Genel Kurul’un şube açılmasına ilişkin kararları üzerine kurucuları görevlendirir ve açılımı gerçekleştirir. Uygun gördüğü illerde temsilciler görevlendirir.

i- Yönetim Kurulu kendi yapacağı iç denetimden ayrı olarak bağımsız denetim de yaptırabilir.

Denetim Kurulu

MADDE 13– Genel Kurulca üç yıl için gizli oyla seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu, Derneğin akçalı işlerinin ilgili kurallarla Dernek kararlarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetler. Kurul üyeleri kendi aralarından bir Başkan, bir yazman seçer. Her yıl dernek çalışmaları ve akçalı işleri hakkında Yönetim Kurulu’na, çalışma dönemi sonunda da Genel Kurula saptamalarını ve denetimlerinden edinilen bilgilere göre önerilerini yazılı birer raporla bildirir. Gerekli gördüğü durumlarda aykırılıklar ve sakıncalar konusunda uyarı ve yaptırım isteklerini açıklamak için Yönetim Kuruluna başvurarak Genel Kurul’un Olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Medeni Kanun’un 84.maddesinin ikinci fıkrarsındaki görevi saklıdır.

 

Onur Kurulu

 

MADDE 14- Genel Kurulca üç yıl için açık oylamayla seçilen 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşan Onur Kurulu üyelerin Tüzüğe aykırı ve üyelikle bağdaşmayan durumlarını Disiplin Yönetmeliğine göre değerlendirip yaptırımlara bağlar. Onur Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazman seçerek görev bölümünü gerçekleştirir.

Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılması önerilen üyeler hakkında Disiplin Yönetmeliğinin öngördüğü yazılı ve sözlü savunma ve bilgi alma, kanıt toplama, tanık dinleme yöntemlerini uygulayarak karar verilir. Onur Kurulu’na ancak Yönetim Kurulu kararıyla gidilebilir. Onur Kurulunun önerisi Yönetim Kurulu kararıyla uygulanır. Yönetim Kurulu’nun çıkarma kararına karşı Genel Kurul’a itiraz edilebilir.

Dördüncü Bölüm

ŞUBELER

Şubelerin Açılması ve Çalışma İlkeleri 

MADDE 15- Yönetim Kurulu, 50’den çok Ankara Üniversitesi mezunu bulunan illerde Şube açılmasını uygun bulduğunda Genel Kurul’un bu illerde şube açılması kararıyla kuruluş için en az üç üyesini görevlendirir.

Kuruculuk görevi verilenler şubenin açılacağı İl Valiliğine gerekli bilgileri içeren yazılı başvurularını Tüzüğü ve yetki belgesini ekleyerek yaparlar.

Şubeler, merkez Yönetim Kurulu’nun gözetim ve denetimi altında Medeni Yasa ile Dernekler Yasası kurallarına göre çalışır.

Giriş ödentilerini Dernek merkezine göndermek zorunda olan şubeler yıllık ödentilerini kendi giderleri için kullanır.

Şube Genel Kurulu

 

MADDE 16- Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı, yükümlülüklerini yerine getiren üyelerin katılımıyla üç yılda bu şube yönetim kurulunun çağrısıyla ve Dernek Merkez Genel Kurulu toplantısından iki ay önce Kasım ayında olağan olarak toplanır. Şube yönetim kurulunun 5 asıl, 5 yedek üyesiyle 1 asıl, 1 yedek denetçiyi gizle oyla seçer.

 

Şube genel kurulunun toplantıya çağrılmasında ve toplantının yapılmasında Medeni Yasa ile Dernekler Yasası’nın ve Dernekler Tüzüğünün Dernek Genel Kurulu için öngördüğü kurallara uyulur.

Genel Kurul’unda düzenlenen tutanak ve şube organlarına seçilenlerle ilgili bilgiler en geç bir ay içinde yeni seçilen Şube Yönetim Kurulunca Valiliğe bildirilir. Bu bilgiler ayrıca Dernek Merkez Yönetim Kuruluna da gönderilir.

Şubeler yapacakları Genel Kurula, Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini de çağırırlar.

 

 

 

Şube Yönetim Kurulu

MADDE 17- Şubelerin Yönetim Kurulu’nda asıl üyelerdeki boşalma, yedek üyelerin göreve çağrılmasıyla giderilir. Şube Yönetim Kurulu, ilk toplantısında iş bölümü yapar ve görev dağılımını Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

Şube Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğünün Merkez Yönetim Kuruluna tanıdığı yetkileri şube için kullanır.

Şube Yönetim Kurulu, kendisine yapılan üyelik başvurularını karara bağladıktan sonra Merkez Yönetim Kuruluna bildirir, üyelik kartları Merkez Yönetim Kurulunca verilir.

 

 

Şube Denetçileri

MADDE 18- Asıl denetçinin herhangi bir nedenle ayrılması durumunda, yedek denetçi Şube Yönetim Kurulunca göreve çağrılır.

Denetçi, Tüzükte Merkez denetleme kuruluna tanınan yetkili şube için kullanılır. Denetim raporlarının bir örneğini Merkez Yönetim Kuruluna yollar.

 

 

Şubelerin Dernek Genel Kuruluna Katılması

 

MADDE 19- Şubeler, Tüzük gereğince üyelik yükümlülüklerini yerine getiren şubede kayıtlı üyelerin onda biri oranında seçilecek delegeler ve Şube Başkanı ile Merkez Genel Kurulunda temsil edilir.

Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yapılacağı yer ve saati, gündemle birlikte şube yönetim kurallarına yeterli bir süre önce göndererek, Dernek Genel Kurul toplantısının Şubeye kayıtlı üyelere duyurulmasını ve Dernek Genel Kuruluna katılmalarının sağlanmasını ister.

Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve şube denetçileri Merkez Genel Kuruluna katılmak zorundadırlar.

 

 

 

Beşinci Bölüm

MALİ  KURALLAR

Dernek Gelirleri

MADDE 20- Derneğin gelir kaynakları;

a- Üyelerden alınacak giriş ödentisiyle yıllık ödentiler,

b- Dernek yayınları, düzenlenen yemek, çay, kermes, balo, gezi, spor ve kültür etkinlikleriyle dernek çalışmalarından sağlanan gelirler,

c- Dernek mal varlığından elde edilecek gelirler,

ç- Bankalardaki dernek paralarından elde edilecek faizler,

d- Yapılacak projeler, eğitim programları ve seminerlerden elde edilecek gelirler,

e- Bağışlar ve yardımlardır.

 

 

 

Dernek Gelirlerinin Değerlendirilmesi ve Giderler

MADDE 21- Dernek gelirleri, dernek adına bir bankada açılacak hesapta toplanır. Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda, bu hesabın kullanılmasında yönetim kurulu başkanı ve sayman birlikte yetkilidir.

Dernek Yönetim Kurulu, bu hesapla ilgili her türlü işlemin başkan ya da saymanın ayrı ayrı tek imzalarıyla yapılmasına karar verebilir.

Dernek Yönetim Kurulu, dernek gelirlerinin en verimli biçimde değerlendirilmesi konusunda her türlü önlemi alır.

Görevlilerin dernek için yapacağı il dışı çalışmalarında kendilerine verilecek yolluk ve gündelik miktarını Genel Kurul saptar.

 

 

Altıncı Bölüm

DEĞİŞİK  KURALLAR

 

 

Tüzük Değişikliği

 

MADDE 22- Tüzük değişikliği, gündemde bulunması halinde ya da  Genel Kurula katılan üyelerin en az 1/10’unun yazılı başvurusuyla gündeme alınmak ve katılanlarının 2/3’ünün oyu sağlanarak yapılabilir.

Onursal Üyelik ve Onursal Başkan

MADDE 23- Dernek Yönetim Kurulunun önerisiyle ve Dernek Genel Kurulunun uygun görmesiyle onursal üyelikler verilebilir. Ankara Üniversitesi Rektörü ve önceki Rektörleri Derneğin onursal başkanlarıdır.

 

 

 

 

 

 

Dernek Defteri ve Dernek Kayıtlarının Tutulması

MADDE 24- Dernekler Yasası’nda öngörülen defterlerin ve dernek kayıtlarının düzenli olarak tutulmasından Dernek Yönetim Kurulu üyeleri birlikte sorumludur.

 

Derneğin Feshi

MADDE 25- Dernek Genel Kurulu gerektiğinde derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılması ve katılımların 2/3’ünün oyu zorunludur.

Fesih Durumunda Mal Varlığının Tasfiye Biçimi

MADDE 26- Dernek tüzel kişiliği, Dernekler Yasası’nda belirtilen durumlar nedeniyle yada Genel Kurul kararıyla sona ererse mal varlığının tasfiyesi Genel Kurul kararıyla yapılır. Bu yolda bir karar alınmamışsa Dernekler Yasası’nın ilgili kuralları uygulanır.

Derneğin Borçlanma Yöntemleri

 

MADDE 27– Dernek, amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gereksinim duyulmasında Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek düzeyde yapılamaz.

MADDE 28- Derneğin kurucu üyeleri şunlardır.

Adı Soyadı             Baba Adı    Doğum Yeri ve Tarihi       Uyruğu       Mesleği         İkametgahı

Günal AKBAY      Mehmet       Güllük          1935              T.C.        Prof. Dr.      Şehit Ersan Cd.No:32/22

Çankaya-Ankara

Tansu ARASIL     M.Cemalettin       İstanbul     1938         T.C.        Prof. Dr.      Gençlik Cd. No: 87/4

Maltepe- Ankara

Mehmet AKTAŞ   Hasan                   Malatya     1943         T.C.        Prof. Dr.      6.Sok. No: 12/4

Bahçelievler/Ankara

M.Necati ÖNER   Ö.Lütfü                Tortum     1927          T.C.       Prof. Dr.      Yukarı Bahçelievler

Mh.28.Sok.No:15/10

Bahçelievler- Ankara

M.Semih BASKAN  Zeki                  Ankara     1947           T.C.        Prof. Dr.      Yukarı Bahçelievler

Mh.17.Sok. No:41/14

Bahçelievler- Ankara

Cahit KAVCAR    Osman                 Fethiye     1943          T.C.        Prof. Dr.      Çeşitlitaş Sok. No: 3/1

A.Paşa- Ankara

Cemal AYDIN     Rüfet                     Sürmene   1941          T.C.        Prof. Dr.      Yukarı Bahçelievler Mh

16.Sok.No: 6

Bahçelievler-Ankara

Y.Sabit AĞAOĞLU Y.Kemal           Osmaniye 1943          T.C.       Prof. Dr.       Portakal Çiçeği Sok.

No:39/5 Çankaya-Ankara

Rüçhan ARIK       Hayri                    İstanbul    1936          T.C.       Prof. Dr.       Kelibar Sok No: 20

Büyükesat-Ankara

O.Celal GÖLE     Turgut                   A.B.D.      1948           T.C.       Prof. Dr.       Kennedey Cd. No:148/5

Gaziosmanpaşa-Ankara

Ferruh DİNÇER  Yusuf                     Eskişehir  1936          T.C.       Prof. Dr.       Güzeltepe Mh.Halit

Ziya Sok.No: 10/7

Çankaya-Ankara

Aysel AZİZ         Hasan                    Trabzon   1941           T.C.     Prof. Dr.        Birlik Mh. Mişkent Sit.

C-B No: 11

Çankaya- Ankara

Ali ZAİMOĞLU   İsmail                   Develi     1944            T.C.     Prof. Dr.        Kazım Özalp Mh.Kumkapı

Sok. No: 22/7

Çankaya- Ankara

Özcan ÇELEBİCAN  Raif                 Beşiktaş  1933                       T.C.     Prof. Dr.            H.Rahmi Gürpınar Sk                                                                                                                                             No:1 Çankaya- Ankara

Eriş ASİL            A.Lütfi                  Sivas      1945             T.C.     Prof. Dr.            Mebusevleri Mh.Ergin

Sk.No: 27/9

Tandoğan- Ankara

Yavuz OKAN      M.Orhan                Ankara    1948            T.C.     Prof. Dr.         Yunus Emre Mh. Dereboyu

No:26 Y.Mahalle-Ankara

Bahri GÖKÇEBAY    Hüseyin          Ankara    1941            T.C.     Prof. Dr.         Ankara Üniversitesi

Kastamonu M.Y. Okulu

Sosyal Tesisleri Kastamonu

Ergün ÖZALP    M.Hilmi                 Sinop     1934             T.C.     Prof. Dr.         Oran Sit. 2.Parsel No:34

Çankaya- Ankara

Doğan ERDOĞAN   Ali                    Tarsus     1943            T.C.     Prof. Dr.         Kent Koop. Mh. Yeni

Hedef 90 Sit. Sk. No: 3/8

Y.Mahalle-Ankara

Sabahattin BALCI     Şevki               Ardahan  1954            T.C.     Prof. Dr.         Aksu Mh.Yüksekokulu

Lojmanı- ÇANKIRI

Ufuk HASANREİSOĞLU   Celalettin  Ardahan  1950        T.C.     Prof. Dr.         Kazım Özalp Mh. Kumkapı

Sok. No: 26/8

Çankaya-Ankara

M.Cihat ÜNLÜ     M.Kemal             Birecik               1955             T.C.     Prof. Dr.            Yazanlar Sok.No:12/7

Kavaklıdere-Ankara

 

MADDE 29- Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Yasası ile Türk Medeni Yasası kuralları uygulanır.

 

İŞ  BU  TÜZÜK  29  (YİRMİDOKUZ)  MADDEDEN OLUŞMAKTADIR.

20.02.2014 günlü 9. Olağan Genel Kurul toplantısında düzenlenen son biçimidir.